• Pic 1
  • Pic 2
  • Pic 4
  • Pic 5
  • Pic 6
  • Pic 7
gospodarka odpadami

Gospodarka odpadami

Wydział Inwestycji Miejskich
tel. 74 844 93 11 wew. 59

nieruchomosci

Nieruchomości

Wydział Zarządzania Mieniem Gminy
tel. 74 844 93 11 wew. 74

wiadomości

Wiadomości Boguszowskie

Boguszów • Gorce • Kuźnice • Stary Lesieniec

« strona główna

INFORMACJA O NARODOWYM SPISIE POWSZECHNYM LUDNOŚCI I MIESZKAŃ 2011

data 10-05-2011

 

 

Infolinia NSP 2011: 800 800 800   - numer bezpłatny dla połączeń z telefonów stacjonarnych, 22 44 44 777  - numer dla połączeń z telefonów komórkowych  płatny zgodnie z cennikiem operatora

http://www.stat.gov.pl/gus


1.      Cel spisu

Celem spisu jest dostarczenie szczegółowych informacji o liczbie ludności, jej terytorialnym rozmieszczeniu, strukturze demograficzno–społecznej i zawodowej, a także scharakteryzowanie gospodarstw domowych i rodzin pod względem społeczno–
–ekonomicznym, ich zasobów oraz warunków mieszkaniowych, na wszystkich szczeblach podziału terytorialnego kraju: ogólnokrajowym, regionalnym i lokalnym.

Szczególną wagę w NSP 2011 przykłada się do pozyskania wiedzy na temat zmian zachodzących w procesach demograficznych i społecznych m.in. z uwagi na wzmożone migracje ludności po wstąpieniu Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej.

2.      Tematyka spisu

W spisie powszechnym zebrane są dane z następujących tematów:

§         stan i charakterystyka demograficzna ludności;

§         edukacja;

§         aktywność ekonomiczna osób;

§         dojazdy do pracy;

§         źródła utrzymania osób;

§         niepełnosprawność;

§         obywatelstwo;

§         migracje wewnętrzne;

§         migracje zagraniczne;

§         narodowość i język oraz mniejszości narodowe i etniczne;

§         wyznanie (przynależność do kościoła lub związku wyznaniowego);

§         gospodarstwa domowe i rodziny;

§         stan i charakterystyka zasobów mieszkaniowych (mieszkania i budynki).

 

3.      Termin spisu

Spis przeprowadza się na terytorium RzeczypospolitejPolskiej w okresie od dnia 1 kwietnia 2011 r.do dnia 30 czerwca 2011 r., według stanu na dzień31 marca 2011 r., godz. 24.

4.      Kogo obejmuje spis:

§         osoby stale zamieszkałe i czasowo przebywające w mieszkaniach, budynkach, obiektach i pomieszczeniach niebędących mieszkaniami;

§         mieszkania i budynki, w których znajdują się mieszkania, oraz zamieszkane obiekty zbiorowego zakwaterowania i inne zamieszkane pomieszczenia niebędące mieszkaniami;

§         osoby niemające miejsca zamieszkania.

Spis nie obejmie szefów cudzoziemskiego personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych państw obcych, członków rodzin tych osób oraz innych osób korzystających z przywilejów i immunitetów na mocy umów, ustaw lub powszechnie ustalonych zwyczajów międzynarodowych; mieszkań, budynków, obiektów i pomieszczeń będących własnością przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych państw obcych.

5.      Obowiązek udzielania odpowiedzi

Zgodnie z zapisem art. 9 ust.1 i 2 ustawyo NSP 2011 (Dz. U. z 26 marca 2010 r., Nr 47, poz. 277), osoby przekazujące dane w ramach spisupróbnego, spisu i spisu kontrolnego
są zobowiązanedo udzielania ścisłych, wyczerpujących i zgodnychz prawdą odpowiedzi dotyczących danych określonychw ustawie i załączniku do rozporządzenia(WE) Nr 763/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie spisów powszechnych ludności i mieszkań (Dz. U. L Nr 218 z 13.08.2008 r.).Dane dotyczące osób nieobecnych i osób małoletnich przekazują osoby pełnoletnie wspólnie z nimi zamieszkałe.

Wyłącznie na zasadzie dobrowolnościmogą być zbierane od osób fizycznych dane dotyczące:

§         pozostawania w związku nieformalnym;

§         wyznania — przynależności wyznaniowej;

§         liczby żywo urodzonych dzieci oraz planów prokreacyjnych.

 

Dane dotyczące niepełnosprawności, uzyskane ze źródeł administracyjnych, mogą być uzupełniane na zasadzie dobrowolności w trakcie przeprowadzania badania reprezentacyjnego.

 

6.      Metody prowadzenia spisu:

§        CAII (z ang. Computer Assisted Internet Interview) - metoda polegająca na pozyskiwaniu informacji od respondentów poprzez samospis internetowy.

Dla osób, które wyrażą chęć dokonania samospisu przez Internet, po wprowadzeniu loginu i hasła dostępny będzie formularz elektroniczny. Login i hasło respondenci  otrzymają po wejściu na wskazany adres, udostępniony przez GUS na potrzeby samospisu.

§         CAPI(z ang. Computer Assisted Personal Interview) - wywiad bezpośredni prowadzony przez rachmistrza spisowego z użyciem formularza elektronicznego przy wykorzystaniu terminali hand-held.

W trakcie realizacji prac związanych ze spisem rachmistrz spisowy nosi umieszczoną w widocznym miejscu legitymację, zawierającą zdjęcie oraz imię i nazwisko rachmistrza, pieczęć urzędu statystycznego oraz pieczątkę imienną i podpis dyrektora urzędu statystycznego, który wydał legitymację.

§         CATI(z. ang. Computer Assisted Telephone Interview) – wywiad telefoniczny wspomagany komputerowo. Polega na pozyskiwaniu informacji od respondentów przy wykorzystaniu specjalistycznego oprogramowania komputerowego oraz urządzeń telefonicznych. Zapis danych dokonywany jest na formularzu elektronicznym.

7.      Realizacja spisu NSP 2011:

Spis przeprowadzany jest w formie elektronicznej, jako badanie pełne i reprezentacyjne
(na 20% wylosowanej próbie).

Dane do NSP 2011 pobrane zostały w pierwszej kolejności z systemów administracyjnych oraz systemów pozaadministracyjnych (wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy o NSP 2011), a w przypadku braku odpowiednich danych w tych źródłach - zbierane będą od respondentów, bądź uzupełniane z wykorzystaniem statystycznych metod szacowania danych.

Poszczególne metody zbierania danych spisowych wprowadzane są do realizacji sukcesywnie, w celu umożliwienia respondentom swobodnego skorzystania przede wszystkim z samospisu internetowego i uniknięcia tym samym sytuacji podwójnego spisywania.

Samospis internetowy rozpoczął się pierwszego dnia spisu, a z tygodniowym opóźnieniem rozpoczęło się  teleankietowanie oraz wywiady realizowane przez rachmistrzów.

Na bieżąco kontrolowany jest napływ wypełnionych formularzyprzez Internet. Jeżeli formularze wypełnione są w sposób niekompletny lub błędny, wymaga to uzupełnienia informacji lub dokonania korekty w oparciu o dodatkowy wywiad z respondentem.

8.      Terminarz prac spisowych:

a)     1-17 marca 2011 r. – odbył się obchód przedspisowy–  rachmistrzowie zweryfikowali wykaz adresowo-mieszkaniowy oraz mapę cyfrową pod względem kompletności budynków oraz zlokalizowali brakujące punkty adresowe, uzupełniając je na wykazie. W ten sposób przygotowany został operat do badania (spisu).

b)     1 kwietnia do 30 czerwca 2011 r.- odbywa się spis właściwy (ludności i mieszkań),

§         Samodzielne spisywanie się respondentów poprzez sieć Internet (CAII)

- w dniach od 1 kwietnia do 16 czerwca 2011 r.,

§         Bezpośrednie wywiady prowadzone przez rachmistrzów spisowych (CAPI)

 - w dniach od 8 kwietnia do 30 czerwca 2011 r.,

§         Wywiady telefoniczne prowadzone przez ankieterów statystycznych (CATI)

 - w dniach od 8 kwietnia do 30 czerwca 2011 r.,

c)     15-16 kwietnia 2011 r.  - został przeprowadzony przez rachmistrzów spis osób bezdomnych w miejscach ich przebywania

d)     16 maja do 15 czerwca 2011 r.- odbędzie się spis w obiektach zbiorowego zamieszkania (w tym zinstytucjonalizowanych obiektach przebywania osób bezdomnych) - prowadzony przez ich  zarządców/właścicieli/ administratorów  poprzez metodę CAII (aplikacja dostępna przez Internet),

e)     1-11 lipca 2011 r.- przeprowadzony zostanie spis kontrolny, który obejmuje osoby zamieszkałe w mieszkaniach wylosowanych do tego spisu i będzie przeprowadzony drogą wywiadu telefonicznego.

9.      Tajemnica statystyczna

§         Zgodnie z postanowieniami ustaw (podstawy prawne poniżej), wszystkie zbierane i gromadzone w spisie dane indywidualne i dane osobowe są poufne i podlegają szczególnej ochronie, ponadto objęte są tajemnicą statystyczną na zasadach określonych w artykule 10 ustawy o statystyce publicznej oraz w ustawie o ochronie danych osobowych.

§         Dane uzyskane w spisie mogą być wykorzystywane wyłącznie do opracowań, zestawień i analiz statystycznych oraz do aktualizacji operatu do badań prowadzonych przez służby statystyki publicznej. Udostępnianie lub wykorzystywanie danych uzyskanych w spisie dla innych niż podane celów jest zabronione, pod rygorem odpowiedzialności karnej.

§         Osoby wykonujące prace związane z przygotowaniem, przeprowadzeniem i opracowaniem wyników spisu są obowiązane do bezwzględnego przestrzegania tajemnicy statystycznej i mogą być dopuszczone do wykonywania tych prac po przeszkoleniu i pouczeniu o istocie tajemnicy statystycznej oraz po złożeniu pisemnego przyrzeczenia następującej treści:

 

„Przyrzekam, że będę wykonywać swoje prace na rzecz statystyki publicznej z całą rzetelnością, zgodnie z etyką zawodową statystyka, a poznane w czasie ich wykonywania dane jednostkowe zachowam w tajemnicy wobec osób trzecich.”(art. 12 ustawy o statystyce publicznej).

§         Naruszenie tajemnicy statystycznej pociąga za sobą skutki prawne przewidziane w art. 54 i 55 ustawy o statystyce publicznej.

Art. 54. [Naruszenie tajemnicy statystycznej] Kto narusza tajemnicę statystyczną, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Art. 55. [Handel danymi statystycznymi] Kto w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej wykorzystuje dane statystyczne, z którymi zapoznał się w związku z wykonywaniem pracy lub czynności na zlecenie prowadzącego badanie statystyczne statystyki publicznej, podlega karze pozbawienia wolności do lat 5.

 

§         Dodatkowo osoby uczestniczące w NSP 2011 zobowiązane są do przestrzegania zapisów ustawy o ochronie danych osobowych.

 

 

10.  Podstawy prawne:

§         rozporządzenie (WE) Nr 763/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie spisów powszechnych ludności i mieszkań (Dz. U. L Nr 218 z 13.08.2008 r.) 

§         rozporządzenie (WE) Nr 1201/2009 Komisji z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 763/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie spisów powszechnych ludności i mieszkań w zakresie specyfikacji technicznych tematów i dotyczących ich podziałów (Dz. U. L Nr 329 z 15.12.2009)

§         ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011 r. (Dz. U. z 26 marca 2010 r., Nr 47, poz. 277),

§         ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 1995 r., Nr 88, poz. 439; z 1996 r., Nr 156, poz. 775; z 1997 r., Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 769; z 1998 r., Nr 99, poz 632 i Nr 106, poz. 668; z 2001 r., Nr 100, poz. 1080; z 2003 r., Nr 217, poz. 2125; z 2004 r., Nr 273, poz. 2703; z 2005 r., Nr 163, poz. 1362; z 2006 r., Nr 170, poz. 1217; z 2007 r., Nr 166, poz. 1172),

§         rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie szczegółowego wykazu  danych przewidzianych do aktualizacji i uzupełnienia przez urzędy gminy w zestawieniu budynków, mieszkań i osób (Dz. U. z 2010 r., Nr 169, poz. 1138),

§         rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie wynagrodzenia za wykonywanie czynności związanych z narodowym spisem powszechnym ludności i mieszkań w 2011 (Dz. U. z 2010 r., Nr 239, poz. 1595),

§         rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu rozpowszechniania audycji propagujących ideę narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2011 r. (Dz. U. z 2010 r., Nr 241, poz.1615),

§         ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.),

rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych jakimi powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024

Dziś jest: Środa 19 grudnia 2018, imieniny: Urbana i Dariusza

Unia Europejska Fundusze Rodzina 500+ odpady Fundusze Europejskie Gminny Portal Mapowy Komunikacja Miejska Góra Dzikowiec Galeria Dzikowca Góra Dzikowiec Oferta Inwestycujna
CKKWitold
Filmy Promocyjne
Informacja dla niedosłyszącyhc BIP eBOI Galeria fotografii

data Kalendarz imprez

  Grudzień 2018 >>
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Ziemia Wałbrzyska OSiR MBPCK Profilaktyka uzależnień
Pomarańczarnia
Informacja turystyczna Informacja turystyczna 6 kroków elektroniczny samorząd