• Pic 1
 • Pic 2
 • Pic 4
 • Pic 5
 • Pic 6
 • Pic 7
gospodarka odpadami

Gospodarka odpadami

Wydział Inwestycji Miejskich
tel. 74 844 93 11 wew. 59

nieruchomosci

Nieruchomości

Wydział Zarządzania Mieniem Gminy
tel. 74 844 93 11 wew. 74

wiadomości

Wiadomości Boguszowskie

Boguszów • Gorce • Kuźnice • Stary Lesieniec

« strona główna

Gdzie się udać? Wydziały Urzędu Miejskiego

 

Urząd Miejski
w Boguszowie-Gorcach

Plac Odrodzenia 1, 58-370 Boguszów-Gorc

Dni i godziny otwarcia urzędu

poniedziałek, środa, czwartek godz. 7:30 - 15:30
wtorek godz. 7:30 - 17:00
piątek godz. 7:30 - 14:00

Kierownictwo

Burmistrz: Jacek Cichura    
Z-ca Burmistrza: Sebastian Drapała
Sekretarz: Grzegorz Łuczko
Skarbnik: Edyta Wojtas-Wolska

Tel.:

(+48 74) 84 49 311

Fax:

+48 74 84 49 165

E-mail:

sekretariat@boguszow-gorce.pl

 

 

 

Wydział Organizacyjno-Prawny

Kierownik wydziału
Jolanta Malik
tel. 74 8449 311 w. 54
I piętro, pokój 108


Funkcje wydziału:

Prowadzenie spraw w zakresie obsługi organizacyjnej, administracyjnej i prawnej Urzędu Miejskiego oraz
zadania w zakresie spraw dotyczących promocji gminy i  współpracy z zagranicą, miastami partnerskimi jak i innymi jednostkami samorządu terytorialnego i jednostkami rządowymi, a w szczególności:

 1. Prowadzenie spraw związanych z organizacją i funkcjonowaniem urzędu,
 2. Prowadzenie spraw kadrowych pracowników i kierowników jednostek organizacyjnych,
 3. Prowadzenie spraw związanych z zaopatrzeniem materiałowo - technicznym urzędu,
 4. Prowadzenie obsługi techniczno - biurowej Rady,
 5. Prowadzenie sekretariatu urzędu,
 6. Prowadzenie obsługi świadczeń socjalnych pracowników urzędu,
 7. Prowadzenie obsługi techniczno - biurowej wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej, Burmistrza Miasta, do Sejmu i Senatu, Europarlamentu, jednostek samorządu terytorialnego oraz referendum,
 8. Prowadzenie archiwum zakładowego,
 9. Prowadzenie rejestru Zarządzeń Burmistrza, umów cywilnoprawnych, pełnomocnictw,
 10. Gospodarowanie środkami ruchomymi,
 11. Prowadzenie spraw z zakresu wykonywania zadań i obowiązków służby BHP oraz p.poż,
 12. Prowadzenie ewidencji skarg i wniosków,
 13. Wysyłanie i odbiór korespondencji,
 14. Wydawanie zezwoleń na przeprowadzanie zbiórek publicznych,
 15. Prowadzenie spraw dotyczących przetwarzania danych osobowych, ochrona, inwentaryzacja i rejestracja zbiorów danych, zabezpieczenie systemów informatycznych.
 16. Pośredniczy w nawiązywaniu kontaktów krajowych i zagranicznych,
 17. Odpowiada za współpracę z miastami partnerskimi,
 18. Współpracuje z instytucjami, organizacjami i podmiotami gospodarczymi w zakresie opracowywania i realizacji materiałów promocyjnych o mieście,
 19. Współpracuje z Miejską Biblioteką Publiczną - Centrum Kultury, Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Boguszowie - Gorcach oraz organizacjami i stowarzyszeniami z obszaru kultury i turystyki,
 20. Prowadzi sprawy związane z dystrybucją materiałów promocyjnych oraz związanych z tym czynności organizacyjno - finansowych,
 21. Współpracuje z mediami,
 22. Koordynuje wydawanie „Wiadomości Boguszowskich",
 23. Aktualizuje stronę internetową Urzędu,
 24. We współpracy z wydziałami i jednostkami organizacyjnymi gminy przygotowuje oferty gospodarcze


Wydział Inwestycji Miejskich

Kierownik wydziału
Magdalena Tarnawska
tel. 74 8449 311 w. 32, 59
II piętro, pokój 209-210

Funkcje wydziału:

Wykonuje zadania w zakresie inwestycji realizowanych przez gminę, zagospodarowania przestrzennego, ochrony środowiska, nadzoru nad drogami. Wykonuje  zadania w zakresie spraw związanych z kierowaniem i przygotowywaniem oraz koordynowaniem realizacji zadań z zakresu obrony cywilnej i spraw obronnych (akcja kurierska), obrony przeciwpowodziowej i przeciwpożarowej oraz działań w celu zapobiegania i eliminowania innych nadzwyczajnych zagrożeń życia, zdrowia i środowiska, a w szczególności
 

 1. Nadzór nad tworzeniem, realizacją i zmianą miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
 2. Nadzór nad zmianami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta.
 3. Prowadzenie gminnej ewidencji zabytków w formie zbioru kart adresowych zabytków nieruchomych z terenu gminy objętych wojewódzką ewidencją zabytków, w tym współpraca z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.
 4. Opracowywanie programu ochrony środowiska w tym programu gospodarki odpadami.
 5. Prowadzenie publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach o środowisku i jego ochronie.
 6. Pełnienie nadzoru nad gminnym funduszem ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
 7. Edukacja ekologiczna.
 8. Wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów z terenów nieruchomości, z wyjątkiem usuwania drzew i krzewów z nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków, a w przypadku ich samowolnego usunięcia wymierzanie kar pieniężnych oraz występowanie do właściwego organu o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów w odniesieniu do nieruchomości będących własnością Gminy.
 9. Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.
 10. Utrzymanie urządzeń melioracji wodnej szczegółowej.
 11. Współdziałanie z instytucjami finansowymi i dysponentami funduszy dla pozyskania środków na realizację zadań w tym przygotowywanie wniosków o dofinansowanie.
 12. Prowadzenie spraw w zakresie realizacji zadań inwestycyjnych realizowanych przez gminę.
 13. Przygotowywanie i realizacja postanowień Wieloletniego Programu Inwestycyjnego.
 14. Nadzór nad realizacją inwestycji wspólnych z innymi jednostkami.
 15. Realizacja zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w tym nadzór nad jednostką organizacyjną gminy zajmującą się utrzymaniem czystości w gminie.
 16. Realizacja zadań wynikających z ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych, w tym nadzór nad utrzymaniem cmentarzy komunalnych.
 17. Prowadzenie całokształtu spraw związanych z zamówieniami publicznymi w Urzędzie Miejskim w Boguszowie-Gorcach.
 18. Realizacja zadań wynikających z ustawy o drogach publicznych, w tym wydawanie zezwoleń i naliczanie opłat za zajęcie pasa drogowego, w tym nadzór nad drogami i parkingami gminnymi, współpraca z innymi zarządcami dróg.
 19. Prowadzenie spraw związanych z dostawą energii elektrycznej i eksploatacją oświetlenia ulicznego
 20. Wykonuje funkcję pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych,
 21. Czuwa nad właściwą pracą Gminnego Centrum Reagowania,
 22. Przygotowuje warunki umożliwiające koordynację pomocy humanitarnej,
 23. Współpracuje z jednostkami Ochotniczej Straży Pożarnej, Strażą Miejską, Policją,
 24. Koordynuje prace związane z organizacją systemu zarządzania kryzysowego,
 25. Kieruje zintegrowanymi akcjami ratowniczymi i porządkowymi w sytuacjach kryzysowych,
 26. Informuje społeczeństwo o występowaniu zagrożeń, uruchamia systemy alarmowe, przekazuje komunikaty dla ludności,
 27. Sprawuje nadzór nad sprawnością techniczną miejskiego systemu łączności,
 28. Przekazuje informacje dotyczące ofiar, ewakuacji, punktów pomocy i bieżącej sytuacji w przypadku likwidacji nadzwyczajnych zagrożeń,
 29. Prowadzi sprawy związane z obronnością,
 30. Prowadzi magazyn interwencyjny obrony cywilnej, ewidencję wartościowo - ilościową sprzętu,
 31. Prowadzi kancelarię pism zastrzeżonych i poufnych.


Wydział Gospodarki Mieniem Gminy

Kierownik wydziału Barbara Nowak
tel. 74 8449 311 w. 61,74
pokój 206-208, II piętro

 
Funkcje wydziału:

Wykonuje zadania w zakresie nadzoru nad mieniem komunalnym i sprzedażą mienia, działalności gospodarczej oraz nadzoru nad zasobem mieszkaniowym w tym nad wspólnotami mieszkaniowymi gdzie gmina posiada swoje udziały, a w szczególności:

 1. Przygotowywanie materiałów niezbędnych do ubezpieczania majątku gminy, współudział w przygotowaniu przetargu dotyczącego wyłonienia ubezpieczyciela oraz współpraca z jednostkami w zakresie likwidacji szkód objętych ubezpieczeniem.
 2. Gospodarowanie mieniem gminnym, w tym sprzedaż, dzierżawa.
 3. Naliczanie opłat za uzbrojenie gruntów (opłaty adiacenckie) oraz opłat za wzrost wartości nieruchomości (opłaty planistyczne).
 4. Realizowanie przekształceń prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym, w prawo własności.
 5. Zatwierdzanie projektu podziału nieruchomości w drodze decyzji administracyjnej.
 6. Prowadzenie całokształtu spraw związanych ze sprzedażą lokali mieszkalnych i użytkowych na rzecz najemców.
 7. Nadzór nad nieruchomościami rolnymi, sprzedaż, dzierżawa, wynajem, prowadzenie całokształtu spraw związanych z gruntami rolnymi.
 8. Nadzór nad gminnym zasobem mieszkaniowym i lokalowym (lokale użytkowe, komórki, garaże, itd.) wraz z nadzorem nad pracą zarządcy.
 9. Kontrolowanie realizacji zawartych porozumień w zakresie likwidacji szkód górniczych, dotyczących obiektów i budynków stanowiących zasób lokalowy gminy.
 10. Reprezentowanie interesów miasta jako właściciela lokali we wspólnotach mieszkaniowych.
 11. Prowadzenie ewidencji wspólnot mieszkaniowych i podejmowanych przez nie uchwał.
 12. Nadzór nad remontami prowadzonymi w zakresie nieruchomości wspólnej.
 13. Nadzór nad działalnością zarządców w zakresie nieruchomości wspólnej.
 14. Prowadzenie spraw związanych z nadzorem nad zwierzętami oraz nad schroniskami dla zwierząt.
 15. Prowadzenie szeroko pojętej działalności informacyjnej z zakresu prawa gospodarczego, zasad zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej w kraju i za granicą, źródeł i sposobów pozyskiwania funduszy na jej prowadzenie.
 16. Prowadzenie spraw związanych z ewidencją działalności gospodarczej.
 17. Wydawanie stosownych zaświadczeń, poświadczeń i odpisów z prowadzonej ewidencji podmiotów gospodarczych dla zainteresowanych przedsiębiorców.
 18. Udzielanie informacji o podmiotach wpisanych do ewidencji działalności gospodarczej, wydawanie odpisów, wyciągów, wypisów itp.
 19. Opiniowanie dni i godzin otwierania i zamykania placówek handlowych i usługowych na terenie miasta.
 20. Współpraca z Urzędem Skarbowym i Urzędem Statystycznym, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w zakresie spraw związanych z ewidencją działalności gospodarczej.
 21. Wydawanie, ewidencjonowanie i zmiany licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką osobową oraz prowadzenie spraw związanych z realizacją uchwał Rady i  ustaw szczególnych w tym zakresie.
 22. Wydawanie zezwoleń i zmian w zezwoleniach na sprzedaż napojów alkoholowych oraz prowadzenie procedur związanych z ich wygaszeniem wraz z nadzorem nad nimi.
 23. Kontrolowanie przestrzegania przepisów ustaw szczególnych przez przedsiębiorców w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej (posiadanych uprawnień, ochrony środowiska, zgodności ze stanem faktycznym i prawnym, właściwego oznakowania towaru itp ).
 24. Prowadzenie ewidencji innych obiektów świadczących usługi hotelarskie.


Wydział Budżetu i Finansów

Skarbnik Miasta Edyta Wojtas-Wolska
tel. 74 8449 311, w. 56
pokój nr 202, III piętro

 

Funkcje wydziału:

 1. Przygotowywanie projeku budżetu gminy.
 2. Nadzór i kontrola realizacji budżetu, w tym przygotowywanie bieżących i okresowych informacji z wykonania budżetu,
 3. Podejmowanie działań koordynacyjnych i kontrolnych w zakresie realizacji budżetu przez pracowników merytorycznych jednostki oraz kierownikówjednostek organizacyjnych,
 4. Prowadzenie rachunkowowści w zakresie jednostki, gminy, podatków i opłat lokalnych oraz funduszy celowych,
 5. Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
 6. Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
 7. Dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
 8. Sporządzanie sprawozdawczości budżetowej i bilansów,
 9. Czuwanie nad przestrzeganiem dyscypliny finansów publicznych,
 10. Rozliczanie inwentaryzacji mienia komunalnego,
 11. Naliczanie i pobór podatków i opłat lokalnych oraz prowadzenie kontroli w tym zakresie,
 12. Prowadzenie postępowań w zakresie prawa podatkowego oraz należności z tytułu umów cywilnoprawnych,
 13. Prowadzenie ewidencji i rozliczeń w zakresie podatków i innych świadczeń należnych poszczególnym instytucjom publiczno-prawnnym,
 14. Naliczanie wynagrodzeń ora innych należności dla pracowników urzędu i pozostałych osób fizycznych.
 15. Prowadzenie Centralnego Rejestru udzielonej pomocy publicznej, zawierającego w szczególności informacje o beneficjantach pomocy oraz o rodzajach, formach, wielkości i przeznaczeniu udzielonej pomocy.
 16. Windykacje.

 


Urząd Stanu Cywilnego, Wydział Spraw Obywatelskich

Kierownik wydziału Anna Kabat
tel. 74 8449 311, w. 50
74 8449 490
pokój nr 102 - 103, I piętro
 

Funkcje wydziału:

 

Prowadzenie spraw związanych z aktami stanu cywilnego, ewidencją i kontrolą ruchu ludności, wydawania dowodów osobistych, powszechnym obowiązkiem obrony, a w szczególności:

 1. Sporządzanie aktów urodzeń, małżeństw i zgonów,
 2. Wydawanie odpisów z aktów stanu cywilnego,
 3. Współpraca z placówkami konsularnymi w sprawach z zakresu rejestracji stanu cywilnego,
 4. Sporządzanie sprawozdań statystycznych z zakresu rejestracji urodzeń, małżeństw, zgonów,
 5. Prowadzenie archiwum stanu cywilnego i zbioru kopert dowodowych,
 6. Dokonywanie przemeldowań, zameldowań, wymeldowań z pobytu stałego i czasowego mieszkańców gminy i cudzoziemców, w tym również w trybie administracyjnym,
 7. Aktualizacja systemu ewidencji ludności oraz kart osobowych ludności,
 8. Prowadzenie spraw związanych z udostępnianiem danych osobowych ze zbioru ewidencji ludności i dowodów osobistych uprawnionym podmiotom,
 9. Wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach umiejscowienia, uzupełnienia, sprostowania aktów stanu cywilnego oraz zmiany imion i nazwisk,
 10. Kwartalne sporządzanie meldunków do Krajowego Biura Wyborczego z rejestru wyborców, uaktualnianie rejestru wyborców w gminie,
 11. Sporządzanie spisów wyborców w zarządzonych wyborach i referendach,
 12. Przyjmowanie wniosków o wydanie dowodów tożsamości i wprowadzanie danych do Systemu Wydawania Dowodów Osobistych,
 13. Przygotowywanie i przeprowadzanie kwalifikacji wojskowej.

 
Straż Miejska

Komendant Straży Miejskiej Sławomir Stokłosa
tel. 74 8449 293, 74 8449 311, w. 35

Godziny przyjęć:

    * poniedziałek 14.00-15.15
    * wtorek 9.00-11.00, 14.00-16.00
    * środa 14.00-15.15
    * czwartek 14.00-15.15
    * piątek 14.00-15.15

W przypadku nieobecności funkcjonariuszy w siedzibie Straży Miejskiej, należy kontaktować się z Komisariatem Policji w Boguszowie – Gorcach pod numerami telefonów:

    * 997 (bezpłatny)
    * 74 84 49 405 (dyżurny Komisariatu)

Zadania:

Straż Miejska jest umundurowaną formacją utworzoną w celu ochrony bezpieczeństwa i porządku poprzez podejmowanie czynności administracyjno-porządkowych określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o strażach gminnych (miejskich), a w szczególności odpowiada za:

1. Ochronę porządku w miejscach publicznych,

 

2. Czuwanie nad porządkiem i kontrolą ruchu drogowego, w zakresie określonym, w przepisach o ruchu drogowym,
 

3. Współdziałanie z właściwymi podmiotami i instytucjami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy przy usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń,
 

4. Zabezpieczanie miejsc przestępstw, katastrof lub innych podobnych zdarzeń albo miejsc zagrożonych takimi zdarzeniami przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów, do momentu przybycia właściwych służb, a także ustalanie, w miarę możliwości, świadków zdarzenia,
 

5. Ochronę obiektów komunalnych i użyteczności publicznej,
 

6. Współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych,
 

7. Doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania,
 

8. Informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń;

Dziś jest: Czwartek 17 stycznia 2019, imieniny: Antoniego i Rościsława

Unia Europejska Fundusze Rodzina 500+ odpady Fundusze Europejskie Gminny Portal Mapowy Komunikacja Miejska Góra Dzikowiec Galeria Dzikowca Góra Dzikowiec Oferta Inwestycujna
CKKWitold
Filmy Promocyjne
Informacja dla niedosłyszącyhc BIP eBOI Galeria fotografii

data Kalendarz imprez

  Styczeń 2019 >>
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
Ziemia Wałbrzyska OSiR MBPCK Profilaktyka uzależnień
Pomarańczarnia
Informacja turystyczna Informacja turystyczna 6 kroków elektroniczny samorząd